Disclaimer

Deze website is en wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Aan de inhoud van deze website kunnen echter op geen enkele wijze rechten of aanspraken worden ontleend. Opencii is niet aansprakelijk voor de inhoud op de websites waar deze website naar verwijst. Opencii vrijwaart zich van alle juridische consequenties.
Alle op deze website geplaatste inhoud en alle in deze website gebruikte broncode zijn eigendom van Opencii. Niets uit deze internetsite mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopie├źn, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opencii.